Type alias TemplateFileName

TemplateFileName: string