Type alias HttpResponse

HttpResponse: ServerResponse

An outgoing HTTP response;