Variable POD_STORAGE_TYPEConst

POD_STORAGE_TYPE: "pod" = 'pod'