Type alias PodIdRoute

An AccountIdRoute that also includes a pod identifier.