Type Alias HttpResponse

HttpResponse: ServerResponse

An outgoing HTTP response;